Theo Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ được phân công nhiệm vụ:

 

a) Trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

 

b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 

- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và Nhân dân).

 

- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi.

 

- Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

 

- Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương (trừ các lĩnh vực quy định tại điểm a khoản 4 Điều này).

 

- Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực.

 

- Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo.

 

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam.

 

- Các vấn đề về nhân quyền.

 

c) Làm Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Campuchia, phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền, Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

 

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Chủ tịch của 12 Phân ban trong các Ủy ban liên Chính phủ sau:
 
Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào; Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật; Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Myanmar; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, kỹ thuật, khoa học Việt Nam – Malaysia; Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia; Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam –  Brunei; Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam –  Philippines; Ủy ban hợp tác Việt Nam – Nhật Bản; Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ; Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Sri Lanka về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học  kỹ thuật.
 
* Theo Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được giao phụ trách thêm:
 

- Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại./.