Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh 

Phó Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh

- Sinh ngày: 26/03/1959.

- Quê quán: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Ngày vào Đảng: 19/5/1984    Ngày chính thức: 19/11/1985

- Học vị: Thạc sỹ Luật pháp và Ngoại giao.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1981-9/1982: Cán bộ Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

9/1982-01/1986: Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

01/1986-12/1989: Cán bộ Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao.

12/1989-6/1991: Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao.

6/1991-7/1992: Phó Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

7/1992-6/1994: Học Thạc sỹ về Luật pháp và Ngoại giao tại Đại học Fletcher, Hoa Kỳ.

6/1994-7/1999: Phó Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

8/1999-10/2001: Đại sứ, Phó trưởng Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đảng ủy viên Đảng ủy các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

10/2001-02/2003: Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

3/2003-9/2006: Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

4/2006-01/2011: Ủy viên dự khuyết, rồi Ủy viên (từ tháng 01/2009) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

9/2006-8/2007: Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.

8/2007-8/2011: Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

02/2011-01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

07/2011-07/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

08/2011 đến nay: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

11/2013 đến nay: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

01/2016 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII./.

05/2016: Được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV.